Liseler İçin Osmanlı Tarihi - 5

  • 6 dakika
  • 28 Ocak 2011 Cuma 14:22

Balkanlarda Fetihler

I. Murat Döneminin Siyasî Olayları

Süleyman Paşa'nın ve ardından Orhan Bey in ölümü, Rumeli'deki Türk ilerleyişi­nin durmasına neden olmuştu. Bu durumdan yararlanan Bizanslılar, Çorlu, Burgaz ve Malkara'yı geri aldılar. Bu sırada Karamanoğullarfnın kışkırtmasıyla ayaklanan Ahiler, Ankara'yı ele geçirmişlerdi. Ayrıca, kardeşleri İbrahim ve Halil, I. Murat'ın hü­kümdarlığını tanımadılar. I. Murat (Hüdavendigâr), önce Ankara'yı geri aldı. Daha sonra kardeşlerini ortadan kaldırdı. I. Murat (Hüdavendigâr) (bk. Resim: 6), Ana­dolu'da güvenliği sağladıktan sonra, Rumeli'ye geçti. Çorlu, ikinci defa alındı. Evre- nuz Bey ve Hacı İlbeyi komutasındaki kuvvetler, İpsala, Dedeağaç, Malkara ve Dime- toka'yı aldılar. Sazlıdere'de (Babaeski ile Pınarhisar arası) birleşik Bulgar ve Bizans kuvvetleri yenilgiye uğratıldı. Balkanlar'da ilerlemeyi sürdüren Türk kuvvetleri, ve Gümülcine'yi aldılar. Balkanlara kesin olarak yerleşme siyaseti izleyen I. Murat, çok sayıda Türk ailesini Anadolu'dan Rumeli'ye getirerek yerleştirdi.

a) Sırp Sındığı Savaşı (1364)

Türklerin Balkanlar'da hızla ilerlemeleri karşısında Sırplar ve Bulgarlar, Papa'dan .ardım istediler. Papa, Macar Kralı Layoş'u, bir Haçlı seferi düzenlemekle görevlen­dirdi. Sırplar, Bulgarlar, Eflâklılar, Bosnalılar, Macarlar birleşerek büyük bir Haçlı or­dusu meydana getirdiler. Amaçları, Türkleri Rumeli'den atmaktı. Bu sırada I. Murat, Bursa'da bulunuyordu. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa, durumu 1. Murat'a bil­direrek, yardım istedi. Ayrıca, bir tedbir olarak, Hacı İlbeyi'ni, Haçlıların durumunu öğrenmek için bir keşif yapmakla görevlendirdi. Haçlılar, düzensiz olarak ilerliyorlar ve tedbir almak gereğini dahi duymuyorlardı. Haçlı ordusunun konakladığı bir gece­de, anî bir baskın düzenleyen Hacı İlbeyi, düşmanı yenilgiye uğrattı. Haçlıların çoğu, Meriç nehrinde boğuldu. Macar Kralı Layoş, canını güçlükle kurtardı. Meriç nehri kenarında yapılan bu savaşa, Sırp Sındığı Savaşı denir (1364) (bk. Resim: 7).
Sırp Sındığı zaferi ile, Balkanlar'da hızla ilerleme imkânı sağlandı ve fetih yolları açılmış oldu. Ayrıca, Balkanlar'daki Macar nüfuzu kırıldı.

b) Çirmen Savaşı (1371)

Sırp Sındığı zaferinden sonra, Rumeli'deki fetih hareketlerine hız verildi. Tımur- taş Paşa, Lala Şahin Paşa ve bizzat I. Murat'ın idaresindeki kuvvetler, Rumeli'nin fethi-ni tamamladılar. Türkler ile mücadele edemeyeceğini anlayan Bulgar Kralı Yuvan Şişman, Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Türklerin Balkanlar'da hız- j la ilerlemeleri karşısında, Sırp Kralı Vukaşin ile kardeşi Makedonya Sırp prensi, Türk­lere karşı birleştiler. Birleşik Sırp kuvvetleri, Evrenuz Bey tarafından Çirmen Savaşım­da yenilgiye uğratıldılar (1371).
Çirmen zaferi sonrasında, Makedonya yolu Türklere açıldı. Bu bölgedeki Sırp di­renişinin çökertilmesi sonucu Kavala, Drama ve Serez alındı. Anadolu'dan getirilen ¡ Türkler, bu bölgelere yerleştirildiler. Bu başarılar sonucu Sırp Kralı Lazar, vergi ve as­ker vermek suretiyle, Osmanlı hâkimiyetini tanımış oldu (1374).
Türklerin Balkanlar'da durumlarını daha da sağlamlaştırmaları için özellikle Sof­ya'nın alınması gerekliydi. Bu amaçla, 1380 yılında Balkanlar'da yeniden fetihlere başlandı. Manastır, Sofya ve Miş alındı.

c) I. Kosova Savaşı (1389)

Türklerin Balkanlar'da hızla ilerlemeleri karşısında Sırp, Boşnak, Hırvat ve Arna­vut prensleri Türklere karşı birleştiler. Bunlar, Osmanlılara saldırmak için uygun bir zaman bekliyorlardı. Bunun için de Karamanoğullarıyla anlaşmışlardı. I. Murat, bu birleşmenin önlenmesi için Akıncı kumandanlarından Şahin Paşayı bu işle görevlen­dirdi. Ancak, Şahin Paşa emrindeki kuvvetler, Ploşnik denilen yerde Sırp ve Boşnak j kuvvetleri tarafından pusuya düşürüldü (1387).
Türk kuvvetlerinin Ploşnik'te yenilgiye uğratılması, Balkan devletlerini Osmanlılar aleyhine harekete geçirdi. Balkanlar'daki bu gelişme karşısında I. Murat, karşı hücu­ma geçmeye karar verdi. Öncelikle, Bulgarları saf dışı bırakmak için, Çandarlı Ali Paşa kumandasında bir ordu Bulgaristan üzerine gönderildi. Şumnu, Tırnova, Si- listre ve Niğbolu alındı. Bulgar Kralı Yuvan Şişman teslim oldu ve Bulgar Krallığı sa­vaş dışı bırakıldı.
I. Murat, Anadolu beylerinden de aldığı yardımcı kuvvetlerle Rumeli'ye geçti. Sırp Kralı Lazar'ın kumandasındaki düşman ordusu Sırp, Boşnak, Macar, Eflâk, Ar­navut, Leh ve Çeklerden oluşmaktaydı. I. Murat, Kosova'ya vardığında, düşman kuv­vetleriyle karşılaştı. Sekiz saatlik bir mücadele sonucu, kesin bir zafer kazanıldı (1389). Yıldırım Bayezid'in bu savaşta gösterdiği ustalık ve çabukluk, zaferin kaza­nılmasında önemli rol oynamıştır. I. Murat, savaş alanını gezerken bir Sırp tarafın­dan hançerlenerek şehit edildi.
I. Kosova Savaşı, Balkanlar'da tutunabilmek için yaptığımız mücadelelerin en bü­yüklerinden biridir. Bu zafer, Balkanların, Türk toprağı hâline geldiğini kanıtlamıştır.
Liseler İçin Osmanlı Tarihi Kitabı - Kemal Kara
Kaynak göstermeden sitenizde kullanmayın lütfen
Makale Yazarı
Yazıları 574
Takipçileri 0
Reyting 1.0
Yazan Gençlik Yenilendi !!!
  • Laugh 0
  • Angry 0
  • Lovely 0
  • Wow 0
  • Confused 0
  • Sad 0

Yorum Yap

Sayfada gözükmez. Zorunlu değil sadece iletişim için lazım.

Hiç Yorum Yok